نقش حسابداران در توسعة بازار سرماية كشور

نقش حسابداران در توسعة بازار سرماية كشور|39008974|rzq|آر زِد|نمایش فایل:|دانلود رایگان تحقیق,تحقیق حسابداری,تحقیق رایگان حسابداری,مقاله رایگان,دانلود رایگان مقاله,حسابداری نوین,نقش حسابداران در توسعة بازار سرماية كشور,تحقیق نقش حسابداران,توسعة بازار سرماية كشور,تحقیق توسعة بازار سرماية كشور
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان نقش حسابداران در توسعة بازار سرماية كشور را مشاهده می نمایید.

قسمتی از متن:
بي شك، همة ما قبول داريم كه توسعة كشور بدون ارائة گستردة خدمات حسابداري و وجود حسابرسان ممكن نيست . همة ما قبول داريم كه توسعه ، متضمن كنترل و نظارت است و قبول داريم كه جامعة حسابداري و حسابرسي كشور ، در اِعمال چنين نظارت هايي و در توليد اطلاعات لازم براي توسعة اقتصادي ايران نقش درج ة اولي دارد . اتفاقاتي شبيه واقعة انرون و واقعة ورلدكام، كه زمينة تصويب قانون اكسلي بود، نشان داد كه هرچند تمدن قرن بيست ويكم بدون شكل گيري شركت هاي سهامي عام در چند قرن قبل از آن نمي توانست پديد آمده باشد، و بي شك اختراع ابزار مالي جديد ي تحت عنوان سهام شركت هاي سهامي عام نقش بزرگي در شكل گيري تمدني دارد كه امروز روي كرة زمين مي بينيم، درعين حال اين نوع تشكل و اين نوع جمع آوري وجوه ، از خطرات مربوط به خود هم عاري نيست و نگراني هاي جدي بر آن مترتب است.